facebook  rss

ТОП-20

последние

популярные

комментарии

Новости из Эстонии

Законы Латвии

Darba likums - Закон о труде

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss - Латвийский кодекс административных правонарушений

Civilprocesa likums - Гражданско-процессуальный закон

Krimināllikums - Уголовный закон

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Закон о подоходном налоге с населения

Komerclikums - Коммерческий закон

Latvijas Republikas Satversme - Конституция Латвийской республики

Kriminālprocesa likums - Уголовно-процессуальный закон

Administratīvā procesa likums - Административно-процессуальный закон

Par nodokļiem un nodevām - Закон о налогах и пошлинах

Ceļu satiksmes noteikumi - Правила дорожного движения

Par uzņēmumu ienākuma nodokli- Закон о подоходном налоге с предприятий

Publisko iepirkumu likums - Закон о публичных закупках

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums - Закон о вознаграждении должностным лицам государства и самоуправления

Civillikums - Гражданский закон

Vispārīgie būvnoteikumi - Общие строительные правила

Pievienotās vērtības nodokļa likums - Закон о налоге на добавленную стоимость

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība - Порядок разработки и оформления документов

Gada pārskatu likums - Закон о годовых отчетах

Par pašvaldībām - Закон о самоуправлениях

Maksātnespējas likums - Закон о неплатежеспособности

Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi - Порядок, в котором оплачиваются расходы на командировки

Mikrouzņēmumu nodokļa likums - Закон о налоге с микропредприятий

Būvniecības likums - Закон о строительстве

Izglītības likums - Закон об образовании

Par valsts sociālo apdrošināšanu - Закон о государственном социальном страховании

Patērētāju tiesību aizsardzības likums - Закон о защите прав потребителей

Par grāmatvedību - Закон о бухгалтерии

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību - Правила о Классификаторе профессий, об основных задачах и требованиях к квалификации, соответствующих каждой профессии, о порядке ведении и актуализации Классификатора профессий

Valsts pārvaldes iekārtas likums - Закон об устройстве государственного управления

Ссылки

Среда, 22 Ноябрь 2017 23:28

Гороскоп на 23 ноября (0)

Гороскоп на 23 ноября

Вторник, 21 Ноябрь 2017 23:27

Гороскоп на 22 ноября (0)

Гороскоп на 22 ноября

Понедельник, 20 Ноябрь 2017 23:28

Гороскоп на 21 ноября (0)

Гороскоп на 21 ноября

Воскресенье, 19 Ноябрь 2017 23:27

Гороскоп на 20 ноября (0)

Гороскоп на 20 ноября

Суббота, 18 Ноябрь 2017 23:26

Гороскоп на 19 ноября (0)

Гороскоп на 19 ноября

Пятница, 17 Ноябрь 2017 23:24

Гороскоп на 18 ноября (0)

Гороскоп на 18 ноября

Четверг, 16 Ноябрь 2017 23:23

Гороскоп на 17 ноября (0)

Гороскоп на 17 ноября

Среда, 15 Ноябрь 2017 23:22

Гороскоп на 16 ноября (0)

Гороскоп на 16 ноября

Вторник, 14 Ноябрь 2017 23:21

Гороскоп на 15 ноября (0)

Гороскоп на 15 ноября

Понедельник, 13 Ноябрь 2017 23:28

Гороскоп на 14 ноября (0)

Гороскоп на 14 ноября

- 2014
phim sex chau au, xem phim sex - xem phim sex heo - phim sex hay