facebook  rss

ТОП-20

последние

комментарии

Новости из Эстонии

Законы Латвии

Darba likums - Закон о труде

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss - Латвийский кодекс административных правонарушений

Civilprocesa likums - Гражданско-процессуальный закон

Krimināllikums - Уголовный закон

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Закон о подоходном налоге с населения

Komerclikums - Коммерческий закон

Latvijas Republikas Satversme - Конституция Латвийской республики

Kriminālprocesa likums - Уголовно-процессуальный закон

Administratīvā procesa likums - Административно-процессуальный закон

Par nodokļiem un nodevām - Закон о налогах и пошлинах

Ceļu satiksmes noteikumi - Правила дорожного движения

Par uzņēmumu ienākuma nodokli- Закон о подоходном налоге с предприятий

Publisko iepirkumu likums - Закон о публичных закупках

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums - Закон о вознаграждении должностным лицам государства и самоуправления

Civillikums - Гражданский закон

Vispārīgie būvnoteikumi - Общие строительные правила

Pievienotās vērtības nodokļa likums - Закон о налоге на добавленную стоимость

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība - Порядок разработки и оформления документов

Gada pārskatu likums - Закон о годовых отчетах

Par pašvaldībām - Закон о самоуправлениях

Maksātnespējas likums - Закон о неплатежеспособности

Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi - Порядок, в котором оплачиваются расходы на командировки

Mikrouzņēmumu nodokļa likums - Закон о налоге с микропредприятий

Būvniecības likums - Закон о строительстве

Izglītības likums - Закон об образовании

Par valsts sociālo apdrošināšanu - Закон о государственном социальном страховании

Patērētāju tiesību aizsardzības likums - Закон о защите прав потребителей

Par grāmatvedību - Закон о бухгалтерии

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību - Правила о Классификаторе профессий, об основных задачах и требованиях к квалификации, соответствующих каждой профессии, о порядке ведении и актуализации Классификатора профессий

Valsts pārvaldes iekārtas likums - Закон об устройстве государственного управления

Ссылки

Четверг, 21 Июнь 2018 23:00

Гороскоп на 22 июня (0)

Гороскоп на 22 июня

Среда, 20 Июнь 2018 23:00

Гороскоп на 21 июня (0)

Гороскоп на 21 июня

Вторник, 19 Июнь 2018 23:00

Гороскоп на 20 июня (0)

Гороскоп на 20 июня

Понедельник, 18 Июнь 2018 23:00

Гороскоп на 19 июня (0)

Гороскоп на 19 июня

Воскресенье, 17 Июнь 2018 23:00

Гороскоп на 18 июня (0)

Гороскоп на 18 июня

Суббота, 16 Июнь 2018 23:00

Гороскоп на 17 июня (0)

Гороскоп на 17 июня

Пятница, 15 Июнь 2018 23:00

Гороскоп на 16 июня (0)

Гороскоп на 16 июня

Четверг, 14 Июнь 2018 23:00

Гороскоп на 15 июня (0)

Гороскоп на 15 июня

Среда, 13 Июнь 2018 23:00

Гороскоп на 14 июня (0)

Гороскоп на 14 июня

Вторник, 12 Июнь 2018 23:00

Гороскоп на 13 июня (0)

Гороскоп на 13 июня

ÌÊ-Ëàòâèÿ 2014
Filme Porno - Filme Porno XXX - Phim Sex - porno izle - sesso videos - sexe videos - Brasil porno