facebook  rss

ТОП-20

последние

комментарии

Новости из Эстонии

Законы Латвии

Darba likums - Закон о труде

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss - Латвийский кодекс административных правонарушений

Civilprocesa likums - Гражданско-процессуальный закон

Krimināllikums - Уголовный закон

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Закон о подоходном налоге с населения

Komerclikums - Коммерческий закон

Latvijas Republikas Satversme - Конституция Латвийской республики

Kriminālprocesa likums - Уголовно-процессуальный закон

Administratīvā procesa likums - Административно-процессуальный закон

Par nodokļiem un nodevām - Закон о налогах и пошлинах

Ceļu satiksmes noteikumi - Правила дорожного движения

Par uzņēmumu ienākuma nodokli- Закон о подоходном налоге с предприятий

Publisko iepirkumu likums - Закон о публичных закупках

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums - Закон о вознаграждении должностным лицам государства и самоуправления

Civillikums - Гражданский закон

Vispārīgie būvnoteikumi - Общие строительные правила

Pievienotās vērtības nodokļa likums - Закон о налоге на добавленную стоимость

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība - Порядок разработки и оформления документов

Gada pārskatu likums - Закон о годовых отчетах

Par pašvaldībām - Закон о самоуправлениях

Maksātnespējas likums - Закон о неплатежеспособности

Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi - Порядок, в котором оплачиваются расходы на командировки

Mikrouzņēmumu nodokļa likums - Закон о налоге с микропредприятий

Būvniecības likums - Закон о строительстве

Izglītības likums - Закон об образовании

Par valsts sociālo apdrošināšanu - Закон о государственном социальном страховании

Patērētāju tiesību aizsardzības likums - Закон о защите прав потребителей

Par grāmatvedību - Закон о бухгалтерии

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību - Правила о Классификаторе профессий, об основных задачах и требованиях к квалификации, соответствующих каждой профессии, о порядке ведении и актуализации Классификатора профессий

Valsts pārvaldes iekārtas likums - Закон об устройстве государственного управления

Ссылки

Понедельник, 27 Март 2017 23:23

Гороскоп на 28 марта (0)

Гороскоп на 28 марта

Воскресенье, 26 Март 2017 23:22

Гороскоп на 27 марта (0)

Гороскоп на 27 марта

Суббота, 25 Март 2017 23:21

Гороскоп на 26 марта (0)

Гороскоп на 26 марта

Пятница, 24 Март 2017 23:29

Гороскоп на 25 марта (0)

Гороскоп на 25 марта

Четверг, 23 Март 2017 23:26

Гороскоп на 24 марта (0)

Гороскоп на 24 марта

Среда, 22 Март 2017 23:25

Гороскоп на 23 марта (0)

Гороскоп на 23 марта

Вторник, 21 Март 2017 23:22

Гороскоп на 22 марта (0)

Гороскоп на 22 марта

Понедельник, 20 Март 2017 23:21

Гороскоп на 21 марта (0)

Гороскоп на 21 марта

Воскресенье, 19 Март 2017 23:29

Гороскоп на 20 марта (0)

Гороскоп на 20 марта

Суббота, 18 Март 2017 23:27

Гороскоп на 19 марта (0)

Гороскоп на 19 марта

- 2014
HD Seks porno izle Porno Sex izle porno Mobil Porno hd Porno Sex izle porno porno