Caut Porno | Sursa Porno | Clipuri Porno - Phim Sex Online
Гороскоп - МК-Латвия

facebook  rss

ТОП-20

последние

популярные

комментарии

Новости из Эстонии

Законы Латвии

Darba likums - Закон о труде

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss - Латвийский кодекс административных правонарушений

Civilprocesa likums - Гражданско-процессуальный закон

Krimināllikums - Уголовный закон

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Закон о подоходном налоге с населения

Komerclikums - Коммерческий закон

Latvijas Republikas Satversme - Конституция Латвийской республики

Kriminālprocesa likums - Уголовно-процессуальный закон

Administratīvā procesa likums - Административно-процессуальный закон

Par nodokļiem un nodevām - Закон о налогах и пошлинах

Ceļu satiksmes noteikumi - Правила дорожного движения

Par uzņēmumu ienākuma nodokli- Закон о подоходном налоге с предприятий

Publisko iepirkumu likums - Закон о публичных закупках

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums - Закон о вознаграждении должностным лицам государства и самоуправления

Civillikums - Гражданский закон

Vispārīgie būvnoteikumi - Общие строительные правила

Pievienotās vērtības nodokļa likums - Закон о налоге на добавленную стоимость

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība - Порядок разработки и оформления документов

Gada pārskatu likums - Закон о годовых отчетах

Par pašvaldībām - Закон о самоуправлениях

Maksātnespējas likums - Закон о неплатежеспособности

Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi - Порядок, в котором оплачиваются расходы на командировки

Mikrouzņēmumu nodokļa likums - Закон о налоге с микропредприятий

Būvniecības likums - Закон о строительстве

Izglītības likums - Закон об образовании

Par valsts sociālo apdrošināšanu - Закон о государственном социальном страховании

Patērētāju tiesību aizsardzības likums - Закон о защите прав потребителей

Par grāmatvedību - Закон о бухгалтерии

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību - Правила о Классификаторе профессий, об основных задачах и требованиях к квалификации, соответствующих каждой профессии, о порядке ведении и актуализации Классификатора профессий

Valsts pārvaldes iekārtas likums - Закон об устройстве государственного управления

Ссылки

‡агрузка...
Вторник, 24 Сентябрь 2019 21:00

Гороскоп на 25 сентября (0)

Гороскоп на 25 сентября

Понедельник, 23 Сентябрь 2019 21:00

Гороскоп на 24 сентября (0)

Гороскоп на 24 сентября

Воскресенье, 22 Сентябрь 2019 21:00

Гороскоп на 23 сентября (0)

Гороскоп на 23 сентября

Суббота, 21 Сентябрь 2019 21:00

Гороскоп на 22 сентября (0)

Гороскоп на 22 сентября

Пятница, 20 Сентябрь 2019 21:00

Гороскоп на 21 сентября (0)

Гороскоп на 21 сентября

Четверг, 19 Сентябрь 2019 21:00

Гороскоп на 20 сентября (0)

Гороскоп на 20 сентября

Среда, 18 Сентябрь 2019 21:00

Гороскоп на 19 сентября (0)

Гороскоп на 19 сентября

Вторник, 17 Сентябрь 2019 21:00

Гороскоп на 18 сентября (0)

Гороскоп на 18 сентября

Понедельник, 16 Сентябрь 2019 21:00

Гороскоп на 17 сентября (0)

Гороскоп на 17 сентября

Воскресенье, 15 Сентябрь 2019 21:00

Гороскоп на 16 сентября (0)

Гороскоп на 16 сентября

�ÌÊ-Ëàòâèÿ� 2014