Caut Porno | Sursa Porno | Clipuri Porno - Phim Sex Online
Гороскоп - МК-Латвия

facebook  rss

ТОП-20

последние

популярные

комментарии

Новости из Эстонии

Законы Латвии

Darba likums - Закон о труде

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss - Латвийский кодекс административных правонарушений

Civilprocesa likums - Гражданско-процессуальный закон

Krimināllikums - Уголовный закон

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Закон о подоходном налоге с населения

Komerclikums - Коммерческий закон

Latvijas Republikas Satversme - Конституция Латвийской республики

Kriminālprocesa likums - Уголовно-процессуальный закон

Administratīvā procesa likums - Административно-процессуальный закон

Par nodokļiem un nodevām - Закон о налогах и пошлинах

Ceļu satiksmes noteikumi - Правила дорожного движения

Par uzņēmumu ienākuma nodokli- Закон о подоходном налоге с предприятий

Publisko iepirkumu likums - Закон о публичных закупках

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums - Закон о вознаграждении должностным лицам государства и самоуправления

Civillikums - Гражданский закон

Vispārīgie būvnoteikumi - Общие строительные правила

Pievienotās vērtības nodokļa likums - Закон о налоге на добавленную стоимость

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība - Порядок разработки и оформления документов

Gada pārskatu likums - Закон о годовых отчетах

Par pašvaldībām - Закон о самоуправлениях

Maksātnespējas likums - Закон о неплатежеспособности

Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi - Порядок, в котором оплачиваются расходы на командировки

Mikrouzņēmumu nodokļa likums - Закон о налоге с микропредприятий

Būvniecības likums - Закон о строительстве

Izglītības likums - Закон об образовании

Par valsts sociālo apdrošināšanu - Закон о государственном социальном страховании

Patērētāju tiesību aizsardzības likums - Закон о защите прав потребителей

Par grāmatvedību - Закон о бухгалтерии

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību - Правила о Классификаторе профессий, об основных задачах и требованиях к квалификации, соответствующих каждой профессии, о порядке ведении и актуализации Классификатора профессий

Valsts pārvaldes iekārtas likums - Закон об устройстве государственного управления

Ссылки

‡агрузка...
Воскресенье, 25 Август 2019 21:00

Гороскоп на 26 августа (0)

Гороскоп на 26 августа

Суббота, 24 Август 2019 21:00

Гороскоп на 25 августа (0)

Гороскоп на 25 августа

Пятница, 23 Август 2019 21:00

Гороскоп на 24 августа (0)

Гороскоп на 24 августа

Четверг, 22 Август 2019 21:00

Гороскоп на 23 августа (0)

Гороскоп на 23 августа

Среда, 21 Август 2019 21:00

Гороскоп на 22 августа (0)

Гороскоп на 22 августа

Вторник, 20 Август 2019 21:00

Гороскоп на 21 августа (0)

Гороскоп на 21 августа

Понедельник, 19 Август 2019 21:00

Гороскоп на 20 августа (0)

Гороскоп на 20 августа

Воскресенье, 18 Август 2019 21:00

Гороскоп на 19 августа (0)

Гороскоп на 19 августа

Суббота, 17 Август 2019 21:00

Гороскоп на 18 августа (0)

Гороскоп на 18 августа

Пятница, 16 Август 2019 21:00

Гороскоп на 17 августа (0)

Гороскоп на 17 августа

�ÌÊ-Ëàòâèÿ� 2014