facebook  rss

ТОП-20

последние

Новости из Эстонии

Законы Латвии

Darba likums - Закон о труде

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss - Латвийский кодекс административных правонарушений

Civilprocesa likums - Гражданско-процессуальный закон

Krimināllikums - Уголовный закон

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Закон о подоходном налоге с населения

Komerclikums - Коммерческий закон

Latvijas Republikas Satversme - Конституция Латвийской республики

Kriminālprocesa likums - Уголовно-процессуальный закон

Administratīvā procesa likums - Административно-процессуальный закон

Par nodokļiem un nodevām - Закон о налогах и пошлинах

Ceļu satiksmes noteikumi - Правила дорожного движения

Par uzņēmumu ienākuma nodokli- Закон о подоходном налоге с предприятий

Publisko iepirkumu likums - Закон о публичных закупках

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums - Закон о вознаграждении должностным лицам государства и самоуправления

Civillikums - Гражданский закон

Vispārīgie būvnoteikumi - Общие строительные правила

Pievienotās vērtības nodokļa likums - Закон о налоге на добавленную стоимость

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība - Порядок разработки и оформления документов

Gada pārskatu likums - Закон о годовых отчетах

Par pašvaldībām - Закон о самоуправлениях

Maksātnespējas likums - Закон о неплатежеспособности

Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi - Порядок, в котором оплачиваются расходы на командировки

Mikrouzņēmumu nodokļa likums - Закон о налоге с микропредприятий

Būvniecības likums - Закон о строительстве

Izglītības likums - Закон об образовании

Par valsts sociālo apdrošināšanu - Закон о государственном социальном страховании

Patērētāju tiesību aizsardzības likums - Закон о защите прав потребителей

Par grāmatvedību - Закон о бухгалтерии

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību - Правила о Классификаторе профессий, об основных задачах и требованиях к квалификации, соответствующих каждой профессии, о порядке ведении и актуализации Классификатора профессий

Valsts pārvaldes iekārtas likums - Закон об устройстве государственного управления

Ссылки

Загрузка...
Вторник, 14 Ноябрь 2017 13:30

За десять месяцев налоговые поступления превысили план

(0)
За десять месяцев налоговые поступления превысили план nalog.ru

Администрируемые Службой государственных доходов (СГД) поступления в совокупный бюджет за десять месяцев 2017 года на 32,4 млн евро или на 0,5% превысили запланированный объем, сообщает налоговая служба.

В целом поступления в совокупный бюджет за этот период составили 7,11 млрд евро по сравнению с запланированными 7,078 млрд евро.

План поступлений в основной бюджет за десять месяцев выполнен на 99,5% - объем поступлений составил 3,412 млрд евро по сравнению с запланированными 3,429 млрд евро.

План поступлений подоходного налога с населения за десять месяцев этого года выполнен на 103% - собрано 1,379 млрд евро по сравнению с запланированными 1,338 млрд евро.

Поступления взносов социального страхования составили 2,292 млрд евро - план выполнен на 100,7%, так как планируемый объем составлял 2,277 млрд евро.

Поступления налога на добавленную стоимость составили 1,799 млрд евро, или 100,3% от запланированного объема.

Поступления подоходного налога с предприятий составили 359,831 млн евро, что составляет 100,2% от плана в размере 359 млн евро.

Поступления акцизного налога за десять месяцев 2017 года составили 749,83 млн евро - 101,3% запланированного объема в размере 740,205 млн евро.

В целом объем налоговых поступлений в этом году запланирован в размере 8,53 млрд евро.

В 2016 году администрируемые СГД налоговые поступления превысили план на 1,1%, составив 8,015 млрд евро по сравнению с 7,926 млрд евро.

Источник: LETAДобавить комментарий

Защитный код
Обновить

Читать ещё:

ÌÊ-Ëàòâèÿ 2014