Filme Porno | Filme Porno | Phim Sex Online | Porno Gratuit | filme xxx porno | filme xxx | Filme HD Porno XXX | gratis Filme porno | filmepornogratis | Phim Sex Online | Caut Porno | Sursa Porno | Clipuri Porno

facebook  rss

ТОП-20

последние

Новости из Эстонии

Законы Латвии

Darba likums - Закон о труде

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss - Латвийский кодекс административных правонарушений

Civilprocesa likums - Гражданско-процессуальный закон

Krimināllikums - Уголовный закон

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Закон о подоходном налоге с населения

Komerclikums - Коммерческий закон

Latvijas Republikas Satversme - Конституция Латвийской республики

Kriminālprocesa likums - Уголовно-процессуальный закон

Administratīvā procesa likums - Административно-процессуальный закон

Par nodokļiem un nodevām - Закон о налогах и пошлинах

Ceļu satiksmes noteikumi - Правила дорожного движения

Par uzņēmumu ienākuma nodokli- Закон о подоходном налоге с предприятий

Publisko iepirkumu likums - Закон о публичных закупках

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums - Закон о вознаграждении должностным лицам государства и самоуправления

Civillikums - Гражданский закон

Vispārīgie būvnoteikumi - Общие строительные правила

Pievienotās vērtības nodokļa likums - Закон о налоге на добавленную стоимость

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība - Порядок разработки и оформления документов

Gada pārskatu likums - Закон о годовых отчетах

Par pašvaldībām - Закон о самоуправлениях

Maksātnespējas likums - Закон о неплатежеспособности

Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi - Порядок, в котором оплачиваются расходы на командировки

Mikrouzņēmumu nodokļa likums - Закон о налоге с микропредприятий

Būvniecības likums - Закон о строительстве

Izglītības likums - Закон об образовании

Par valsts sociālo apdrošināšanu - Закон о государственном социальном страховании

Patērētāju tiesību aizsardzības likums - Закон о защите прав потребителей

Par grāmatvedību - Закон о бухгалтерии

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību - Правила о Классификаторе профессий, об основных задачах и требованиях к квалификации, соответствующих каждой профессии, о порядке ведении и актуализации Классификатора профессий

Valsts pārvaldes iekārtas likums - Закон об устройстве государственного управления

Ссылки

‡агрузка...
Пятница, 13 Апрель 2018 10:40

Военный бюджет Латвии увеличат на 12 миллионов евро

(1)
Военный бюджет Латвии увеличат на 12 миллионов евро bagnet.org

В 2019 году бюджет обороны вырастет на 12,3 млн евро, свидетельствует решение правительства о базовых расходах бюджета будущего года.

Чтобы обеспечить расходы на оборону в размере 2% от валового внутреннего продукта (ВВП), Кабинет министров поддержал увеличение базовых расходов Минобороны в 2019 году на 12,369 млн евро, в 2020 году на 14,309 млн евро и в 2021 году на 53,532 млн евро.

Также Минобороны поручено в течение двух месяцев подать в Министерство финансов информацию об увеличении расходов в 2019, 2020 и 2021 годах по конкретным мерам и программам.

Во вторник Кабинет министров принял решение увеличить расходы бюджетной базы 2019 года на 75,5 млн евро.

Источник: LETAКомментарии  

 
0 #1 Latviesiha 14.04.2018 20:47
Tas kara budzets ir vajadzīgs tikai Latvijas ministriem un Prezidentiem lai sēdetu savos krēslos.
Latvijas tauta jau sen saprata ka valdnieki dzīvo tikai priekš sevis .
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Читать ещё:

ÌÊ-Ëàòâèÿ 2014