Filme Porno | Filme Porno | Phim Sex Online | Porno Gratuit | filme xxx porno | filme xxx | Filme HD Porno XXX | gratis Filme porno | filmepornogratis | Phim Sex Online

facebook  rss

ТОП-20

последние

комментарии

Новости из Эстонии

Законы Латвии

Darba likums - Закон о труде

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss - Латвийский кодекс административных правонарушений

Civilprocesa likums - Гражданско-процессуальный закон

Krimināllikums - Уголовный закон

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Закон о подоходном налоге с населения

Komerclikums - Коммерческий закон

Latvijas Republikas Satversme - Конституция Латвийской республики

Kriminālprocesa likums - Уголовно-процессуальный закон

Administratīvā procesa likums - Административно-процессуальный закон

Par nodokļiem un nodevām - Закон о налогах и пошлинах

Ceļu satiksmes noteikumi - Правила дорожного движения

Par uzņēmumu ienākuma nodokli- Закон о подоходном налоге с предприятий

Publisko iepirkumu likums - Закон о публичных закупках

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums - Закон о вознаграждении должностным лицам государства и самоуправления

Civillikums - Гражданский закон

Vispārīgie būvnoteikumi - Общие строительные правила

Pievienotās vērtības nodokļa likums - Закон о налоге на добавленную стоимость

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība - Порядок разработки и оформления документов

Gada pārskatu likums - Закон о годовых отчетах

Par pašvaldībām - Закон о самоуправлениях

Maksātnespējas likums - Закон о неплатежеспособности

Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi - Порядок, в котором оплачиваются расходы на командировки

Mikrouzņēmumu nodokļa likums - Закон о налоге с микропредприятий

Būvniecības likums - Закон о строительстве

Izglītības likums - Закон об образовании

Par valsts sociālo apdrošināšanu - Закон о государственном социальном страховании

Patērētāju tiesību aizsardzības likums - Закон о защите прав потребителей

Par grāmatvedību - Закон о бухгалтерии

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību - Правила о Классификаторе профессий, об основных задачах и требованиях к квалификации, соответствующих каждой профессии, о порядке ведении и актуализации Классификатора профессий

Valsts pārvaldes iekārtas likums - Закон об устройстве государственного управления

Ссылки

‡агрузка...
Пятница, 13 Апрель 2018 16:00

В Латвии вырос объем экспорта

(1)
В Латвии вырос объем экспорта apiworld.ru

В начале этого года экспорт рос во всех трех прибалтийских странах, сообщает «Eurostat».

В Литве в январе-феврале по сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт увеличился на 7% до 4,2 млрд евро. В Латвии объемы экспорта выросли на 15% до 2 млрд евро, в Эстонии - на 12% до 2,1 млрд евро.

Импорт в Литве за год вырос на 9% до 4,6 млрд евро, в Латвии - на 8% до 2,3 млрд евро, в Эстонии - на 2% до 2,5 млрд евро.

Среди балтийских стран наиболее значительным дефицит внешней торговли в январе-феврале был в Литве - 0,5 млрд евро. В Латвии и Эстонии он составил по 0,3 млрд евро.

Источник: LETAКомментарии  

 
0 #1 Latviesiha 14.04.2018 20:35
Nu protams ka saviem Latvijā nav ko Ražot , jo Latvijas ministri ar prezidentiem par tautu nedoma . Domā tikai par savām algām un par Krēsliem kaunieties).
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Читать ещё:

ÌÊ-Ëàòâèÿ 2014