Filme Porno | Filme Porno | Phim Sex Online | Porno Gratuit | filme xxx porno | filme xxx | Filme HD Porno XXX | gratis Filme porno | filmepornogratis | Phim Sex Online

facebook  rss

ТОП-20

последние

комментарии

Новости из Эстонии

Законы Латвии

Darba likums - Закон о труде

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss - Латвийский кодекс административных правонарушений

Civilprocesa likums - Гражданско-процессуальный закон

Krimināllikums - Уголовный закон

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Закон о подоходном налоге с населения

Komerclikums - Коммерческий закон

Latvijas Republikas Satversme - Конституция Латвийской республики

Kriminālprocesa likums - Уголовно-процессуальный закон

Administratīvā procesa likums - Административно-процессуальный закон

Par nodokļiem un nodevām - Закон о налогах и пошлинах

Ceļu satiksmes noteikumi - Правила дорожного движения

Par uzņēmumu ienākuma nodokli- Закон о подоходном налоге с предприятий

Publisko iepirkumu likums - Закон о публичных закупках

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums - Закон о вознаграждении должностным лицам государства и самоуправления

Civillikums - Гражданский закон

Vispārīgie būvnoteikumi - Общие строительные правила

Pievienotās vērtības nodokļa likums - Закон о налоге на добавленную стоимость

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība - Порядок разработки и оформления документов

Gada pārskatu likums - Закон о годовых отчетах

Par pašvaldībām - Закон о самоуправлениях

Maksātnespējas likums - Закон о неплатежеспособности

Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi - Порядок, в котором оплачиваются расходы на командировки

Mikrouzņēmumu nodokļa likums - Закон о налоге с микропредприятий

Būvniecības likums - Закон о строительстве

Izglītības likums - Закон об образовании

Par valsts sociālo apdrošināšanu - Закон о государственном социальном страховании

Patērētāju tiesību aizsardzības likums - Закон о защите прав потребителей

Par grāmatvedību - Закон о бухгалтерии

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību - Правила о Классификаторе профессий, об основных задачах и требованиях к квалификации, соответствующих каждой профессии, о порядке ведении и актуализации Классификатора профессий

Valsts pārvaldes iekārtas likums - Закон об устройстве государственного управления

Ссылки

‡агрузка...
Понедельник, 02 Июль 2018 12:30

У Rīgas kuģu būvētava рухнул оборот и увеличились убытки

(1)
У Rīgas kuģu būvētava рухнул оборот и увеличились убытки LETA

Оборот предприятия Rīgas kuģu būvētava, для которого суд назначил процесс правовой защиты, в первом квартале текущего года составил 817,8 тыс. евро, что в 4,8 раза меньше по сравнению с тем же периодом 2017 года, тогда как убытки выросли в 2,6 раза до 913 тыс. евро, свидетельствует отчетность, опубликованная на бирже Nasdaq Riga.

Суд Видземского предместья города Рига возбудил процесс правовой защиты Rīgas kuģu būvētava. Для разработки плана правовой защиты и его согласования с кредиторами суд определил срок - до 30 июля 2018 года.

В первом квартале 2017 года оборот Rīgas kuģu būvētava составил 3,9 млн евро, убытки - 346,6 тыс. евро. Оборот Rīgas kuģu būvētava по итогам 2017 года составил 18,85 млн евро, что на 38% меньше по сравнению с 2016 годом, а убытки - 308 тыс. евро, тогда как в 2016 году предприятие работало с прибылью.

Источник: LETAКомментарии  

 
0 #1 Maxtro 06.07.2018 21:42
https://youtu.be/YK-nWjCYXPQ
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Читать ещё:

ÌÊ-Ëàòâèÿ 2014